Splošni pogoji

Pregledno za vaš uspeh

Verjamemo, da sta za odlično sodelovanje ključna poštena komunikacija in jasni pogoji. Zato smo splošne pogoje poslovanja pripravili pregledno in brez drobnega tiska. Objavljeni splošni pogoji veljajo od 28. julija 2019 naprej. Morebitne starejše različice najdete na dnu strani.

Splošni pogoji

Prenos splošnih pogojev v PDF (121 kb)

Cenik

Prenos cenika v PDF (76 kb)

1. Uvodne določbe

1.1. Splošni pogoji paketov storitev “Izberi najboljše” (v nadaljevanju: splošni pogoji) zavoda Šola prihodnosti Maribor, Partizanska cesta 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ponudnik) so sestavni del ponudb in pogodb o zagotavljanju paketov storitev “Izberi najboljše”, sklenjenih med ponudnikom in pravno osebo, ne glede na njeno obliko, pri čemer se med pravne osebe štejejo vse entitete, ki niso fizične osebe (v nadaljevanju: stranka).

1.2. Splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb in drugih dogovorov, sklenjenih med ponudnikom in stranko ter se nanašajo na vsako naročilo stranke, povezano s paketi storitev “Izberi najboljše” (ponudba, predračun, naročilo, pogodba in drugo). Z vstopom v poslovno sodelovanje v obliki sprejema ponudbe, izdaje naročilnice, potrditve predračuna ali sklenitvijo pogodbe (v nadaljevanju: pogodba) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja.

1.3. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://izberinajboljse.si in se v fizični obliki hranijo na sedežu ponudnika. Stranka je na splošne pogoje opozorjenaz besedilom same pogodbe. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.

2. Splošno o paketih storitev

2.1. Osnovni del paketov storitev so spletne storitve in programska oprema, ki jo nudi in zagotavlja podjetje Microsoft. Ponudnik v ta paket doda lastno storitev vzpostavitve spletne storitve, dobavo licenc za naročnine, svetovanje in izobraževanje, redno vzdrževanje in prijazno tehnično podporo. Dodatna enkratna ugodnost je bon v višini 70 EUR za izobraževanja pri racunalniskitecaj.si.

2.2. Ponudnik ima na voljo 4 osnovne pakete storitev, ki vključujejo različne licence in možnosti, ki so na voljo stranki. Aktualni seznam paketov je na voljo na spletni strani https://izberinajboljse.si/. Glede na potrebe stranke lahko ponudnik predlaga drugačen obseg licenc in pripravi stranki povsem prilagojeno ponudbo.

2.3. Dostop do spletnih storitev in programske opreme določa licenca, ki se najema na mesečni ravni, obračuna pa dnevno. Ponudnik za stranko naroči dogovorjeno število posameznih licenc.

3. Pogoji vzpostavitve spletnih storitev in izobraževanja

3.1. Ponudnik bo najkasneje v 3 delovnih dneh po podpisu pogodbe vzpostavil spletne storitve, razen če je v pogodbi dogovorjeno drugače. Uvodno izobraževanje uporabnikov ponudnik izvede v najkrajšem možnem času po vzpostavitvi spletnih storitev v dogovoru s stranko.

3.2. V paketu storitev je vključena 2-urna delavnica s praktično predstavitvijo možnosti spletnih storitev in programske opreme, prilagojena potrebam stranke, praviloma izvedena v mesecu vzpostavitve spletnih storitev.

3.3. Dodatna izobraževanja so stranki na voljo po ceniku ponudnika.

4. Pogoji vzdrževanja in prijazne tehnične podpore

4.1. V paketu storitev sta vključena mesečno vzdrževanje spletnih storitev in prijazna tehnična podpora po elektronski pošti ali telefonu v delovnem času ob delavnikih med 8. in 16. uro.

4.2. Tehnična podpora, vključena v paketu storitev, se beleži v obliki zahtevkov za tehnično podporo preko podpornega središča. Namenjena je predvsem enostavnejšim zahtevkom za podporo, ki ne zahtevajo več kot 30 minut časa za reševanje. Število teh zahtevkov je omejena na 3 zahtevke mesečno.

4.3. Zahtevke, ki terjajo več časa in zahtevke, ki presegajo mesečni nabor treh (3) zahtevkov, ponudnik obračuna v skladu s cenikom po predhodni potrditvi stranke.

5. Cene in plačilni pogoji

5.1. Stranka in ponudnik se dogovorita za ceno paketa skladno s cenikom ponudnika oziroma po posebnem dogovoru, določenem s pogodbo. Cena paketa se v času trajanja pogodbe ne spremenijo. Spremembe cen so mogoče ob podaljšanju pogodbe ali izjemoma v primeru, da je mesečna stopnja rasti cen po SURS višja od 3 %.
5.2. Ponudnik račune za opravljene storitve pošilja elektronsko v PDF po e-pošti ali kot e-račune. Ob doplačilu po ceniku lahko naročnik stranki izstavi tudi račun v papirnati obliki.
5.3. Splošni plačilni rok paketov storitev je 21 dni, razen če je z zakonom določeno drugače.

5.4. V primeru zamude s plačilom, ponudnik stranko trikrat opomni (8., 16. in 24. dan zamude). V primeru neplačila se 30. dan vse licence odvzame.

5.5. Če stranka ne predlaga kakšnega drugačnega dogovora in tega dogovora ponudnik ne potrdi, se s 30. dnem zamude pogodba šteje enostransko prekinjena s krivdnim razlogom na strani stranke brez odpovednega roka.

5.6. Ponudnik je strankam, ki zamujajo s plačilom, upravičena zaračunati zakonske zamudne obresti ter stroške opominjanja in izterjave sklado z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih in cenikom ponudnika. Ti stroški niso vključeni v izvršilne stroške morebitnih sodnih postopkov.

6. Trajanje pogodbe in predčasna prekinitev

6.1. Najkrajše obdobje trajanja pogodbe je 12 mesecev. Pogodba se po koncu trajanja pogodbe samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 30 dni pred rednim potekom pogodbe katera od pogodbenih strani ne najavi prekinitve pogodbe.

6.2. V primeru predčasne prekinitve pogodbe se stranka strinja poravnati ustrezen delež ponudnikovih stroškov vzpostavitve paketa, izobraževanj in drugih prejetih ugodnosti do konca vezave, ter administrativne stroške predčasne prekinitve pogodbe po ceniku ponudnika.

6.3. Odpovedni rok v primeru predčasne prekinitve je 30 dni, razen zaradi razlogov neplačila (točka 5.4. teh splošnih pogojev), ko odpovednega roka ni.

7. Spremembe licenc v pogodbi

7.1. Naročnik lahko enkrat mesečno brezplačno poveča ali zmanjša število naročnin v paketu. Najnižje število naročnin v paketu je 3.

7.2. V primeru spremembe števila uporabnikov v paketu, od spremembe naprej velja nova cena za vse uporabnike glede na izbrani paket in število uporabnikov.

7.3. Drugo in vse naslednje spremembe naročnin v tekočem mesecu ponudnik obračuna v skladu s cenikom ponudnika.

8. Posebni pogoji podjetja Microsoft

8.1. Stranka se zavezuje k spoštovanju vsakokrat veljavne pogodbe Microsoft Cloud Agreement, dostopne na naslovu https://docs.microsoft.com/en-us/partner-center/agreements.

8.2. V primeru kršitve te pogodbe lahko na zahtevo podjetja Microsoft ponudnik odpove pogodbo o zagotavljanju paketov storitev.

9. Varnost, zasebnost in varovanje podatkov

9.1. Stranka se strinja in potrjuje, da je ponudnik primarni skrbnik spletnih storitev iz paketa storitev, ter ima skrbniške pravice za podatke stranke in dostop do njih.

9.2. Ponudnik in stranka se obvezujeta, da bosta vse podatke, do katerih bosta imeli dostop pri izpolnjevanju pogodbe, varovali kot poslovno skrivnost med izvajanjem pogodbe in tudi po prenehanju pogodbe. Te informacije se brez pisnega soglasja druge pogodbene stranke ne razkrijejo tretji osebi, razen če je z zakonom drugače določeno. Pogodbeni stranki učinkovito poskrbita, da se informacije ne zlorabijo.

9.3. Ponudnik soglaša, da osebnih podatkov ne bo uporabljal v nasprotju s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Ponudnik bo zagotavljal pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečeval morebitne zlorabe v smislu določil predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

9.4. Ponudnik ne bo hranil kopij osebnih podatkov, do katerih ima dostop preko dostopa do naročnikovih informacijskih sistemov, razen v primeru, da je to nujno za izvedbo posamezne storitve in v najmanjšem možnem časovnem obdobju. V takšnih primerih bo poudnik učinkovito poskrbel za varovanje osebnih podatkov v elektronski ali fizični obliki, obenem pa bo tako zbrane osebne podatke nemudoma po zaključku storitve v svojih sistemih ustrezno uničil.

9.5. Ponudnik in naročnik se s podpisom pogodbe zavezujeta, da zagotavljata ustrezne postopke in ukrepe v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

9.6. Vsaka pogodbena stranka mora nemudoma obvestiti drugo stranko, če izve za informacije o izgubi, poškodbi, spremembi, razkritju, uničenju ali poskusu nepooblaščenega dostopa do katerih koli podatkov. Pogodbeni stranki bosta poskušali čim bolj zmanjšati vpliv tovrstnega dogodka in preprečiti ponovitev takšnih dogodkov.

9.7. Dolžnost varovanja in nerazkrivanja zaupnih vsebin in osebnih podatkov je trajnega značaja in ne preneha niti po prenehanju sodelovanja med ponudnikom in stranko.

10. Pravice in dolžnosti pogodbenih strank

10.1. Stranka in ponudnik sta dolžna ravnati v skladu z določili teh splošnih pogojev, določili v pogodbi in drugih sklenjenih dogovorih.

10.2. Stranka je dolžna ponudnika obveščati o morebitnih težavah, ki nastanejo v zvezi s poslovanjem, še posebej z namenom preprečevanja nedogovorjenih zamud pri plačilih.

10.3. Ponudnik jamči, da bo opravil kvalitetno storitev in bo v skladu z dobro prakso stranki ponudil primerno informacijsko rešitev.

10.4. Stranka je seznanjena, da ponudnik nastopa v vlogi posrednika in ne more neposredno vplivati na delovanje storitev v paketih storitev.

10.5. Ponudnik se zavezuje, da bo ob upoštevanju točke 10.4. teh splošnih pogojev izkoristil vse upravičene vire, da stranki nudi dobro podporo tudi v primeru težav podjetja Microsoft in skrbel za primerno izvajanje pogodbe o ravni storitve.

11. Reševanje sporov

11.1. Ponudnik se bo po svojih najboljših močeh trudil, da se morebitni spori rešijo v sporazumno v duhu dobrega in poštenega sodelovanja. Če to ni mogoče, je za spore pristojno sodišče v Mariboru.

12. Končne določbe

12.1. Ti splošni pogoji veljajo od 1. julija 2019 do preklica ali spremembe, objavljene na spletni strani.

Zgodovina različic

Na tem mestu najdete objave splošnih pogojev in cenika, veljavnih v preteklosti.

Dokumenti v veljavi do vključno 27. julija 2019

Splošni pogoji od 1. julija 2019

Prenos splošnih pogojev v PDF (128 kb)

Cenik od 1. julija 2019

Prenos cenika v PDF (76 kb)

Zakaj izbrati nas?

Storitve Office 365 v Sloveniji uvajamo že skoraj 10 let. V tem času smo nabrali veliko izkušenj, ki nam omogočajo, da vam nudimo najboljšo podporo pri uvedbi in uporabi storitev.

S svojim znanjem in izkušnjami smo vam na voljo tudi ko potrebujete pomoč.

Zakaj izbrati nas?

Storitve Office 365 v Sloveniji uvajamo že skoraj 10 let. V tem času smo nabrali veliko izkušenj, ki nam omogočajo, da vam nudimo najboljšo podporo pri uvedbi in uporabi storitev.

S svojim znanjem in izkušnjami smo vam na voljo tudi ko potrebujete pomoč.

Kontakt

040 80 70 55
(delavniki od 8. do 16. ure)

Potrebujete več informacij?

Vnesite nekaj informacij o vašem podjetju in v sporočilu na kratko opišite pričakovanja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali s podrobnostmi. Če želite klic, nam v obrazcu pustite telefonsko število.

3 + 2 =

Q

Potrebujete več informacij?

Pokličite nas na 040 80 70 55 ali pa pustite številko in termin želenega klica.

Q

Kontakt

Partizanska cesta 5,
2000 Maribor

040 80 70 55

info@sola-prihodnosti.si

    Vas zanima več?

    Oddajte sporočilo ali pa vzpostavite stik preko različnih kanalov na levi strani.

    15 + 12 =